ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย (ผู้บริหาร)] การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทิพรัตน์ กวี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 46 ครั้ง
2
[งานวิจัย (ผู้บริหาร)] การประเมินโครงการสร้างเสริมทักษะวิชาชีพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เพิ่มปริมาณผู้เรียน
ชื่อผู้แต่ง : สมใจ รอดคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
3
[งานวิจัย (ผู้บริหาร)] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้าและพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
ชื่อผู้แต่ง : สมใจ รอดคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
4
[โครงการ] หมอนสม๊อค
หมอนสม๊อค
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชรินทร์ทิพย์ จิ๋วผ้วย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
5
[โครงการ] กระเป๋าอะคริลิ
กระเป๋าอะคริลิ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปานรัชนี โพธิ์กิ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
6
[โครงการ] กล่องกระดาษทิชชู่สม๊อค
กล่องกระดาษทิชชู่สม๊อค
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภาวิไล ศรีสุข
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
7
[สิ่งประดิษฐ์] ปั้มน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
ปั้มน้ำแรงดันสูงขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง : นายธนวัฒน์ ศรีจำรูญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์] แท่นฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก
แท่นฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์เล็ก
ชื่อผู้แต่ง : นาย ภาณุวัฒน์ ท้วมอยู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
9
[สิ่งประดิษฐ์] แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
ชื่อผู้แต่ง : นายกันต์ อินเลิศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
10
[โครงการ] อุปกรณ์ช่วยถอดเบรกรถจักรยานยนต์
อุปกรณ์ช่วยถอดเบรกรถจักรยานยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายเสรี ทองเชื้อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
11
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดสาธิตเครื่องปอกสับปะรด
ชุดสาธิตเครื่องปอกสับปะรด
ชื่อผู้แต่ง : นายธีรพงศ์ ป้อมคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
12
[โครงการ] นาฬิกาชีวิตพิชิตแผลกดทับ
นาฬิกาชีวิตพิชิตแผลกดทับ
ชื่อผู้แต่ง : นายอนุรักษ์ อิ่มขุนทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
13
[โครงการ] พัดลมควบคุมด้วยอุณหภูมิห้อง
พัดลมควบคุมด้วยอุณหภูมิห้อง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวน้ำฝน สาระวิต
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 100 ครั้ง
14
[โครงการ] สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ AEC Adobe Flash CS6
การสร้างกาตูนอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชลธิชา เงินนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
15
[โครงการ] ออกแบบพัฒนาแอพพลิเคชั่น สูตรขนมหวานวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเอมอุษา มะโนรา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
16
[โครงการ] การออกแบบแอพพลิเคชั่นสอนแต่หน้าขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม Android Studio

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิรินันต์ เปียจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
17
[โครงการ] โมเดลจำลองวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ด้วยโปรแกรม Sketchup
โมเดลจำลองวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ด้วยโปรแกรม Sketchup
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวทัดดาว เทศรังสี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
18
[โครงการ] การรสร้างโมดูลอุทยายประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยโปรแกรม Sketchup
การรสร้างโมดูลอุทยายประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยโปรแกรม Sketchup
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวฐิติมาพร ทัดไทย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
19
[โครงการ] ดอกไม้ติดหน้าอกจากรังไหม
ดอกไม้ติดหน้าอกจากรังไหม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเบญจวรรณ เสาแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
20
[โครงการ] โอ่งผ้าไทย
โอ่งผ้าไทย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทามาศ แสงสกุล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
21
[โครงการ] รองเท้าเซฟตี้ปีนเสา
รองเท้าเซฟตี้ปีนเสา
ชื่อผู้แต่ง : นายกมลนัทธ์ หาญกล้า
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
22
[โครงการ] พัดลมอัตโนมัติ
พัดลมอัตโนมัติ
ชื่อผู้แต่ง : นายศราวุฒิ เงินนา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
23
[โครงการ] แผงเครื่องมือแม่เหล็ก
แผงเครื่องมือแม่เหล็ก
ชื่อผู้แต่ง : นายเอส กองแสน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
24
[โครงการ] ผ้าใบล้างแอร์
ผ้าใบล้างแอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายคมกฤษ ปัจฉิม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
25
[โครงการ] เครื่องตัดหญ้า 2 ใบมีด
เครื่องตัดหญ้า 2 ใบมีด
ชื่อผู้แต่ง : นายนพดล ปุกอุ่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
26
[โครงการ] สื่อการเรียนการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Adobe Flash CS6
สื่อการเรียนการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุปรียา กลิ่นซะเอม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
27
[โครงการ] สื่อการเรียนการสอนการป้องกันโรคไข้เลือดออก Adobe Flash CS6
สื่อการเรียนการสอนการป้องกันโรคไข้เลือดออก Adobe Flash CS6
ชื่อผู้แต่ง : นายคเณศ เครือคำจิ๋ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
28
[โครงการ] ระบบตรวจกิจกรรมนักเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010
ระบบตรวจกิจกรรมนักเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010
ชื่อผู้แต่ง : นายปกรณ์ โชติช่วง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 158 ครั้ง
29
[งานวิจัย (ครู)] การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
30
[โครงการ] เครื่องม้วนขวดพลาสติก

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐวุฒิ ล้วนลอย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
31
[โครงการ] ระบบสมัครเรียนออนไลน์วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพ็ญนภา แจ่มทุ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 163 ครั้ง
32
[โครงการ] ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ : กรณีศึกษาสุโขทัยวินทัวร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววันวิสา โพธิ์รอด
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 161 ครั้ง
33
[โครงการ] ระบบจองห้องพักออนไลน์
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนพมาศ มากโภคา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 170 ครั้ง
34
[โครงการ] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียนเรียนออนไลน์วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภา แก้วทุ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
35
[โครงการ] การออกแบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการศึกษาการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง : นายพรชัย จินา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
36
[โครงการ] การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยโปรแกรม MicroWorlds
สื่อการเสียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเกตุวดี สุดทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
37
[โครงการ] สื่อการเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับ AEC การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม RPG Maker
สื่อการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง : นายเกริกไกรวัล คำคง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
38
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องพ่นยา2ระบบ
เครื่องพ่นยา2ระบบ
ชื่อผู้แต่ง : นายอรรนพ เจีกตี๋
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 157 ครั้ง
39
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายวุฒิชัย จันทร์อินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
40
[สิ่งประดิษฐ์] กล้วยไม้หางกระรอกจากสายรัดพลาสติก
กล้วยไม้หางกระรอกจากสายรัดพลาสติก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปนัดดา ฤทธิสน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
41
[สิ่งประดิษฐ์] การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายอดิศักดิ์ อ่วมทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
42
[สิ่งประดิษฐ์] การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สาขางานคหกรรม
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สาขางานคหกรรม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปารถนา สิทธิผล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 110 ครั้ง
43
[สิ่งประดิษฐ์] การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์สมุนไพรไทย

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเดือนนภา หมื่นข่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 108 ครั้ง
44
[สิ่งประดิษฐ์] เข็มกลัดติดหน้าอกจากรังไหม
เข็มกลัดติดหน้าอกจากรังไหม
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนันทา นพดล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
45
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องอัดถ่านแท่ง
เครื่องอัดถ่านแท่ง
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพล กองธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
46
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องไล่ลมเบรคด้วยสุญญากาศ
เครื่องไล่ลมเบรคด้วยสุญญากาศ
ชื่อผู้แต่ง : นายทศพล เริ่มจำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 190 ครั้ง
47
[สิ่งประดิษฐ์] เตาชีวมวล
เตาชีวมวล
ชื่อผู้แต่ง : นายธีรศักดิ์ เฉลิมวงษ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
48
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์
เครื่องอัดจารบีลูกปืนล้อรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายวันฉลอง นุ่มศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 661 ครั้ง
49
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องปั้มลมด้วยคอมเพลสเซอร์
เครื่องปั้มลมด้วยคอมเพลสเซอร์
ชื่อผู้แต่ง : นายวุฒิชัย จันทร์ประเสร็ฐ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 198 ครั้ง
50
[โครงการ] พัดลมควบคุมด้วยอุณหภูมิห้อง

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย อยู่ทุ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
51
[โครงการ] ลำโพงโชว์เพาเวอรื

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววสินี มหานิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
52
[โครงการ] ชุดสื่อการสอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ชุดสื่อการสอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
ชื่อผู้แต่ง : นายอนันต์ หนูโชติ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
53
[โครงการ] ตู้จำหน่ายกระดาษA4แบบหยอดเหรียญ
ตู้จำหน่ายกระดาษA4แบบหยอดเหรียญ
ชื่อผู้แต่ง : นายอุทิศ กังผึ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
54
[โครงการ] ชุดสาธิตระบบเสียงติดรถยนต์
ชุดสาธิตระบบเสียงติดรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายอรรถกร ปรมัย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
55
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (กรีฑา)
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (กรีฑา)
ชื่อผู้แต่ง : ไพโรจน์ กลัดสำเนียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
56
[โครงการ] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสมัครเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
การสมัครเรียนออนไลน์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิศาชล อนามธวัช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
57
[โครงการ] โครงการเครื่องหั่นตะไคร้ขนาดเล็ก
โครงการเครื่องหั่นตะไคร้ขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวภัสสร นาคสวน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 162 ครั้ง
58
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นปวช.1สาขางานการท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจตุพร สมศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
59
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลความพึงพอใจการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษ2556รายวิชาการตัดผมชายรหัสวิชา1403-1308

ชื่อผู้แต่ง : นายประหยัด ยอดยิ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 169 ครั้ง
60
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษารหัส 3105-2004 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติ พุ่มพวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
61
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนแก้โจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจตทย์ไม่ได้

ชื่อผู้แต่ง : น่ายธเนษฐ สมยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
62
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นรายวิชาการเปลี่ยนสีผม

ชื่อผู้แต่ง : นางรัชนี แก้วอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
63
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเรื่องระบบการทำงานเครื่องยนต์ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายทวีรัตน์ เสมสันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
64
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาความรู้ความจำในการเรียนวิชาการจัดทำกระบวนการบัญชีโดยวิธีการกระทำซ้ำของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล ดีอ่ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
65
[งานวิจัย (ครู)] คุณลักษณธของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นปวช.1สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสืสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวัฒน์ หนุนทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 111 ครั้ง
66
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2เรื่องการบอกเวลา(Telling the time)ระดับชั้นปวช.1ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
67
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการเขียนสะกดคำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนรากร ชิตพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
68
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุลตรี แก้วนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 106 ครั้ง
69
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำและรวดเร็วของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดารัตน์ อยู่ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
70
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางเรณู โทบุรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
71
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร่ยนชั้นปวช.1/1 สาขางานยานยนต์วิชางานจักรยายนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายนรินทร์ อินทร์จันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
72
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเลี้ยงลูกบอล การหมุนตัว วิชา พละศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยเน้นกิจกรรมทำแบบฝึกปฏิบัติ

ชื่อผู้แต่ง : นายไพโรจน์ กลัดสำเนียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
73
[งานวิจัย (ครู)] การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายนคร เมฆพัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 136 ครั้ง
74
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนรายวิชา 2101-2101งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ชื่อผู้แต่ง : นายสมชาย อินผ่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
75
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/1วิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชามศ12202 สาขางานการกีฬาและสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : นางงามตา พึ่งเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
76
[งานวิจัย (ครู)] การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้นปวช.1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น1

ชื่อผู้แต่ง : นางกนกวรรณ หาญกำธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 138 ครั้ง
77
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนสาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายอมรเทพ สนองบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
78
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

ชื่อผู้แต่ง : นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
79
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นรายวิชา ขนมอบเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 14020-1201

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
80
[งานวิจัย (ครู)] เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียนของนักเรียน นักศึกษา สาขาวาชาเครื่องกล ชั้นปวช.1

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
81
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นรายวิชา ศิลปประดิษฐ์ หลักสูตรแกนมัธยม

ชื่อผู้แต่ง : นางปุญณิศา ดอกแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 126 ครั้ง
82
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขายเบื้องต้นเรื่องปัจจัยภายนอกที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคระดับชั้นปวช.1ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นางวรนุช ยมวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
83
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องลักษณะและบทบาทของผู้นำนันทนาการของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายสรพงษ์ ปานบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 141 ครั้ง
84
[งานวิจัย (ครู)] การส่งงานของนักเรียนระดับชั้นปวช.1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนรายวิชาการประมวลผลคำ

ชื่อผู้แต่ง : นางธิดาวรรณ เขียวปั้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
85
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้งต้นเรื่องโปรแกรมกระดาษทำการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายสมภพ อินทร์อยู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 178 ครั้ง
86
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.1สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายวรพันธ์ สว่างศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
87
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาไม่สามารถเชื่อมประสานท่อทองแดงด้วยลวดเชื่อมทองแดง โดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นายจตุรงค์ ด่านปาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
88
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อ วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้านักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

ชื่อผู้แต่ง : นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 116 ครั้ง
89
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการใช้เอกสารประกดบการสอนวิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-1003ระดับปวช.

ชื่อผู้แต่ง : นสยธนิสร กลิ่นมาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
90
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆในรายวิชาทักษธพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขางานอิเล็กทอรนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นางอรอุมา บัวผัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 148 ครั้ง
91
[งานวิจัย (ครู)] คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับชั้นปวช.3แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย ไชยวิโน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
92
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวจตุพร สมศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 175 ครั้ง
93
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนากรอ่านของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่1การท่องเที่ยว

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนรากร ชิตพันธ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
94
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ1 เรื่อง การจัดแต่งเอกสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่2 ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายสมภพ อินทร์อยู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
95
[งานวิจัย (ครู)] การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการส่องสว่างเรื่อง การมองเห็น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
96
[งานวิจัย (ครู)] การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนปวช.3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวกุลตรี แก้วนิล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 112 ครั้ง
97
[งานวิจัย (ครู)] การใช้โปแกรมนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณธทางพันธุกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2สาขางานคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : นายนคร เมฒพัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 118 ครั้ง
98
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิืทางการเรียนวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1 เรื่อง Could you tell me where the shopping center is ? ของนักเรียนาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
99
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา 2104-2217 โทรศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นาวรพันธ์ สว่างศรี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
100
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่สามารถเชื่อมประสานท่อทองแดงด้วยลวดเชื่อมเงินโดยใช้วิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

ชื่อผู้แต่ง : นายจตุรงค์ ด่านปาน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 153 ครั้ง
101
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่องส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานนิวเมตริกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายจีรวัฒน์ หนุนทรัพย์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
102
[งานวิจัย (ครู)] การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนรายวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

ชื่อผู้แต่ง : นางธิดาวรรณ เขียวปั้น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 151 ครั้ง
103
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่อง ระบบรองรับน้ำหนักของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบCIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายทวีรัน์ เสมสันต์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 139 ครั้ง
104
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แผนการสอนแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นายสรพงษ์ ปานบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
105
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นรายวิชาการซอยผม-ดัดผม

ชื่อผู้แต่ง : นางรัชนี แก้วอินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 131 ครั้ง
106
[งานวิจัย (ครู)] ศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายไพโรจน์ กลัดสำเนียง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
107
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติ พุ่มพวง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
108
[งานวิจัย (ครู)] รายงานผลความพึงพอใจการสอนหลักสูตรวิชีพระยะสั้นรายวิชาการตัดผมชายสมัยนิยมรหัสวิชา 1403-1309

ชื่อผู้แต่ง : นายประหยัด ยอดยิ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 128 ครั้ง
109
[งานวิจัย (ครู)] การแก้ปัญหาฟังก์ชั่นอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม

ชื่อผู้แต่ง : นายธเนษฐ สมยศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
110
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษารหัส 2104-2228 วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิชัย ไชยวิโน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
111
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2สาขางานไฟฟ้ากำลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำพ้องภาษาอังกฤษ-ไทย

ชื่อผู้แต่ง : นางอรอุมา บัวผัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
112
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นายธนิสร กลิ่นมาลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
113
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนรายวิชา 2101-2116 ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปวช.3

ชื่อผู้แต่ง : นายสมชาย อินผ่อง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 134 ครั้ง
114
[งานวิจัย (ครู)] การใช้หลักการเสริมแรงในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.2/2สาขางานการกีฬาและสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้รายวิชา ธุรกิจเบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : นางงามตา พึ่งเงิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 159 ครั้ง
115
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามารยาทและการเข้าสมาคมระดับชั้นปวช.2ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw

ชื่อผู้แต่ง : นางวรนุช ยมวัน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
116
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนชั้นปวช.3สาขางานการบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางกนกวรรณ หาญกำธร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
117
[งานวิจัย (ครู)] การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักเรียนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นายอมรเทพ สนองบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
118
[งานวิจัย (ครู)] ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมพันธิ์ทางการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
119
[งานวิจัย (ครู)] ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา เบเกอรี่เบื้องต้น รหัสวิชา 14020-1304

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
120
[งานวิจัย (ครู)] การพัฒนาสื่อระบบมัลติมีเดียหนังสืออิหนังสืออิเล็กทรอนิกช่วยสอนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
121
[งานวิจัย (ครู)] ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนนักเรียนหลักสูตรแกนมัธยม วิชาศิลปประดิษฐ์

ชื่อผู้แต่ง : นางปุญณิศา ดอกแก้ว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 143 ครั้ง
122
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการพิมพ์สัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความแม่นยำและรวดเร็วของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้แผนการสอบแบบ CIPPA

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดารัตน์ อยู่ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
123
[งานวิจัย (ครู)] การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/2 วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก

ชื่อผู้แต่ง : นายนรินทร์ อินทร์จันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 145 ครั้ง
124
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สาขางานยานยนต์

ชื่อผู้แต่ง : นงเรณู โทบุรินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
125
[งานวิจัย (ครู)] การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น2ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานบัญชี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล ดีอ่ำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
126
[โครงการ] เครื่องเตือนภัยดินโคลนถล่ม

ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธาจารย์ ทองอยู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
127
[โครงการ] ที่ใส่ดินสอจากกระดาาห่อของขวัญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอัมพร พิมลนอก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
128
[โครงการ] กล่องสวยจากไหมพรหม

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐวุฒิ นาคเอ็ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
129
[โครงการ] เครื่องเสียงพกพา

ชื่อผู้แต่ง : นายวัชรินทร์ นาครินทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
130
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟจากเมล็ดข้าวเปลือก
โคมไฟจากเมล็ดข้าวเปลือก
ชื่อผู้แต่ง : นายธวัชชัย ใจดี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 124 ครั้ง
131
[สิ่งประดิษฐ์] ถังแยกไขมัน

ชื่อผู้แต่ง : นายสุทธิพงษ์ โตฉิม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
132
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องออกกำลังกายจากกะลามะพร้าว
เครื่องออกกำลังกายจากกะลามะพร้าว
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวอังสุมา เงินมา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 184 ครั้ง
133
[โครงการ] เกมจากโปรแกรม MicroWorlds
เกมจากโปรแกรม MicroWorlds
ชื่อผู้แต่ง : นายวัชรนนท์ ทิมทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
134
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องช่วยกวนพ่นยา
เครื่องช่วยกวนพ่นยา
ชื่อผู้แต่ง : นายอดิศร เจียงกูล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 137 ครั้ง
135
[สิ่งประดิษฐ์] แท่นเปลี่ยนวอยลำโพง
แท่นเปลี่ยนวอยลำโพง
ชื่อผู้แต่ง : นายสุรทิน กัณทาบูณ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 113 ครั้ง
136
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องมือเติมน้ำมันเกียร์-เฟืองท้ายแบบใช้แรงดันลม
เครื่องมือเติมน้ำมันเกียร์-เฟืองท้ายแบบใช้แรงดันลม
ชื่อผู้แต่ง : นายศิริชัย จิณวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 121 ครั้ง
137
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องจับกระป๋องสเปรย์ช่วยผ่อนแรง
เครื่องจับกระป๋องสเปรย์ช่วยผ่อนแรง
ชื่อผู้แต่ง : นายสมพงษ์ เกตุบำรุง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
138
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องไล่ลมเบรคด้วยสูญญากาศ
เครื่องไล่ลมเบรคด้วยสูญญากาศ
ชื่อผู้แต่ง : นายสุทัศน์ โตนดทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 200 ครั้ง
139
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องถอดมูเลย่เครื่องยนต์ดีเซลการเกษร
เครื่องถอดมูเลย่เครื่องยนต์ดีเซลการเกษร
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิพร บุญธรรม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
140
[สิ่งประดิษฐ์] โรลปลั๊กซ์เอนกประสงค์
โรลปลั๊กซ์เอนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นายวิเชียร กันทะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 102 ครั้ง
141
[สิ่งประดิษฐ์] พัดลมระบายกลิ่น
พัดลมระบายกลิ่น
ชื่อผู้แต่ง : นายพงพันธ์ พรมประดิษฐ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
142
[สิ่งประดิษฐ์] โพเดี่ยมเอนกประสงค์
โพเดี่ยมเอนกประสงค์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวน้ำ บุญตะโน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
143
[สิ่งประดิษฐ์] โต๊ะรับแขกเย็นๆ
โต๊ะรับแขกเย็นๆ
ชื่อผู้แต่ง : นายสิทธิพงษ์ ยิ้มแย้ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 142 ครั้ง
144
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องช่วยจอดรถยนต์
เครื่องช่วยจอดรถยนต์
ชื่อผู้แต่ง : นายอุดมสิน ตระหนี่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
145
[งานวิจัย (ครู)] งานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ชื่อผู้แต่ง : นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
146
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟไม้จิ้มฟัน

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุทธิ ทองประสบ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
147
[โครงการ] น้ำส้มเพื่อสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุนิสา สีขำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 149 ครั้ง
148
[สิ่งประดิษฐ์] กระเป๋าสตางค์จากขวดพลาสติก

ชื่อผู้แต่ง : นางสาววันนิษา รุ่งเรือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
149
[โครงการ] กระถางสวยด้วยเชือกสี

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุพัตรา เกิดใหญ่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 154 ครั้ง
150
[สิ่งประดิษฐ์] โครงการสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวชมภูนุชณ์ คูณคำตา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
151
[โครงการ] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า : กรณีศึกษา เรือนผ้าไหมไทย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
ชื่อผู้แต่ง : นายกฤษฎา ชุ่นบุญ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 125 ครั้ง
152
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดสาะิตการทำงานของวงจรสวิตซ์ทำงานด้วยแสงและวงจรสวิตซ์ไร้สัมผัส

ชื่อผู้แต่ง : นายวรณัฐ อุ่นเมือง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 122 ครั้ง
153
[โครงการ] การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการนัดหมายคนไข้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศิริพร ทับนาค
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 146 ครั้ง
154
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟไล่ยุง
โคมไฟ
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงศ์ อนันตะ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 218 ครั้ง
155
[สิ่งประดิษฐ์] จักรยานหยอดเหรียญ

ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนิชนันท์ ดีหลี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 120 ครั้ง
156
[โครงการ] การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย E-Book
พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวมณีวรรณ โมราลาย
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 117 ครั้ง
157
[สิ่งประดิษฐ์] โครงการสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปโมบายจากเชือกกระสอบ
กรอบรูปโมบาย
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนารินทร์ แก่นคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 115 ครั้ง
158
[สิ่งประดิษฐ์] มัลติมิเตอรืแบบจำลองชนิดเข็ม

ชื่อผู้แต่ง : นายกิตติพงษ์ ทรัพย์ทิม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 156 ครั้ง
159
[สิ่งประดิษฐ์] โครงการสิ่งประดิษฐ์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว
โคมไฟ
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวเพ็ญนภา แจ่มทุ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 135 ครั้ง
160
[โครงการ] การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย E-book เรื่อง Photoshop CS3
photoshop cs3
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวขนิษฐา แก้วคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
161
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดลำโพงสารพัดประโยชน์
ชุดลำโพง
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐวุฒิ ถาวร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 123 ครั้ง
162
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้อินเตอร์เน็ตหยอดเหรียญ

ชื่อผู้แต่ง : นายพีรพล ฤทธิ์อยู่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 133 ครั้ง
163
[สิ่งประดิษฐ์] จักรยานปั่นชาร์ตไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

ชื่อผู้แต่ง : นายอนุชา แดงอ่อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
164
[โครงการ] การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย e-book เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์
e-book
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวนพมาศ มากโภคา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 165 ครั้ง
165
[สิ่งประดิษฐ์] กรอบรูปแฟนซี
กรอบรูปแฟนซี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวยุภา แก้วทุ่ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 119 ครั้ง
166
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องเติมน้ำมันเกียรืเฟืองท้าย แบบใช้ลมดัน

ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐพงษ์ พิศเพ็ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
167
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องเติมน้ำมันไอดดรลิก แบบมือหมุน

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 132 ครั้ง
168
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องจับกระป๋องสเปรย์ช่วยผ่อนแรง

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 129 ครั้ง
169
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องมือถอดมู่เลย์เครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 155 ครั้ง
170
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องไล่ลมเบรคแบบย้อนกลับ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 229 ครั้ง
171
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องถอดวาล์วแบบปรับระยะได้

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 147 ครั้ง
172
[สิ่งประดิษฐ์] ไฟฉุกเฉินกล้องวงจรปิด

ชื่อผู้แต่ง : นายวศิน เพ็ชรมาก
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 140 ครั้ง
173
[สิ่งประดิษฐ์] ตู้ทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน

ชื่อผู้แต่ง : นายอนันต์ พรมนิ่ม
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 150 ครั้ง
174
[โครงการ] สวิตซ์ ปิด-เปิด ไฟถนนด้วยแม็กนิติก

ชื่อผู้แต่ง : นายวันชนะ ไฟโรจน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 130 ครั้ง
175
[โครงการ] ตู้ปั่นไอศกรีม

ชื่อผู้แต่ง : นายชัชวาลย์ บุญสูง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 127 ครั้ง
176
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อผู้แต่ง : นายจตุรงค์ คำชู
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 144 ครั้ง
177
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อ
สิ่งประดิษฐ์ภานในครัวเรือน
ชื่อผู้แต่ง : ครูนคร เมฆพัฒน์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 114 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 177 เรื่อง