ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
32

• หญิง
33

รวม
65


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

ผู้บริหารสถานศึกษา


สมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการวีระ บัวนุ่ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางมะลิ พึ่งสถิตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธวัช สอนง่ายดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา