ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
28

• หญิง
34

รวม
62


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกภพ นุ่มพรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางนงนุช เพ็ชรชนะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายธวัช สอนง่ายดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางมะลิ พึ่งสถิตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร