ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
22

• หญิง
32

รวม
54


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
4

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
11

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
12

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(หัวหน้าพนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่(หัวหน้านักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกภพ นุ่มพรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางนงนุช เพ็ชรชนะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางมะลิ พึ่งสถิตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายธวัช สอนง่ายดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา