ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
28

• หญิง
34

รวม
62


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
12


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
2

• แผนกวิชาการจัดการ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายสมใจ รอดคง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอกภพ นุ่มพรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางนงนุช เพ็ชรชนะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายธวัช สอนง่ายดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางมะลิ พึ่งสถิตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนัยนา จันทร์หอม
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย อินผ่อง
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างยนต์นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายกิตติ พุ่มพวง
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ดร.ธนิสร กลิ่นมาลี
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคหกรรมนางสาวจตุพร สมศรี
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายธีระกรณ์ แก้วคำ
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุดารัตน์ จันทร์นิ่ม
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาบัญชีนางงามตา พึ่งเงิน
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการจัดการ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุวิมล ดีอ่ำ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายนคร เมฆพัฒน์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางวรนุช ยมวัน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนรากร ชิตพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)ศศิธร กาญจนโสภณ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายจีรวัฒน์ หนุนทรัพย์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอมรเทพ สนองบุญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนพวรรณ แก้วนิล
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอาทิตย์ ศรีเตว็ด
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางเรณู โทบุรินทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายสิทธิชัย ไชยวิโน
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายนรินทร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Miss Brenda Pilay
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจตุรงค์ ด่านปาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายประหยัด ยอดยิ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมจุฑาภัทร์ กำมะหยี่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวหนึ่งฤทัย เหน่งแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีกานดา มีจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิมล อินเชื้อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมเกียรติ ผึ้งสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสายชล สุขสว่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพันธ์ ชัยสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางสำราญ เทพปน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางสนม ยคชรัฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายชาญชัย มีศิลป์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางบุญชม จันทร์ตรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

นางสาวเนตรนภา ดีรอด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจันทร์แรม บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์สุพิมล โมฆรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินวันทนา เพิ้งจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเกสะรี เรืองคำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุสุนิสา บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางจริญญา วาดเอื้อยวงค์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาริกา มารอด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณสุธิรา สอนง่ายดี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวราภรณ์ จันทอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลMonitor Checking
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล