ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
22

• หญิง
27

รวม
49


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาคหกรรม
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาการตลาด
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
4

• งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานอาคารสถานที่(หัวหน้าพนักงานขับรถ)
1

• งานอาคารสถานที่(หัวหน้านักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายอุเทน ปิ่นม่วง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการดร.ธนิสร กลิ่นมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0966655879
อีเมล์ : k_tanisorn@yahoo.co.th
หัวหน้าสาขางานนางเรณู โทบุรินทร์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0935146951
อีเมล์ : zrlim@hotmail.comนางสาวสุดารัตน์ จันทร์นิ่ม
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0896410290
อีเมล์ : Krusadarat0290@gmail.comนางวาริน สอนง่ายดี
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0871999946นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0985932878
อีเมล์ : ruttanannook@gmail.comนายสมชาย อินผ่อง
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0896393012
อีเมล์ : Automysons@gmail.comนายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0899588221
อีเมล์ : pting40@gmail.comนายกิตติ พุ่มพวง
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0918387851
อีเมล์ : kitti.gg@sukhothai-pc.ac.thนายสมภพ อินทร์อยู่
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0817859753
อีเมล์ : somphopinyu@gmail.comนางสาวรมิตา เรือนสังข์
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0824822924
อีเมล์ : ramita@sukhothai-pc.ac.thปัทมา คำยอด
หัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0821946270
อีเมล์ : Putta1127.ku@hotmail.com
หัวหน้างานนางวรนุช ยมวัน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0953387789
อีเมล์ : woranut250844@gmail.comนายนรินทร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0957143636
อีเมล์ : kwanjirainchan2544@gmail.comนางสาวสุวิมล ดีอ่ำ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาบัญชี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0878433178
อีเมล์ : suvimon2518@gmail.comนายทวีรัตน์ เสมสันต์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0931953236
อีเมล์ : ballann1@hotmail.com / taweerat0905@gmail.comนายพลรัช สนองบุญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0835399596
อีเมล์ : amontap362@hotmail.comนายสิทธิชัย ไชยวิโน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0879287328
อีเมล์ : eaksittichai@gmail.comนายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0840958661
อีเมล์ : wee252209@gmail.comนางสาวจุฑาภัทร์ บุญเกิด
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
โทรศัพท์ : 0913973730
อีเมล์ : chutaphat48@gmail.comนายสุเมธ กิ่งแก้ว
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู
โทรศัพท์ : 0652496529
อีเมล์ : sumet@sukhothai-pc.ac.thนายสิปปวิชญ์ บางนาค
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคหกรรม
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0882533754
อีเมล์ : 561123038@crru.ac.th,sippawit@sukhothai-pc.ac.thนางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน แผนกวิชาคหกรรม
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0967849944
อีเมล์ : wachiraporn@sukhothai-pc.ac.thนายพิทักษ์ โพธิ์ธรรม
หัวหน้างาน งานปกครอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0898535131
อีเมล์ : phithak1969mar@gmail.comนายนพพร เมฆเพ็ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0643569689
ครูอัตราจ้างนางสาวหนึ่งฤทัย เหน่งแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0906902775
อีเมล์ : nungruthai5254@gmail.comนายประหยัด ยอดยิ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
โทรศัพท์ : 0899064428นางสาววิชชุดา ดวงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0644628458
อีเมล์ : jack.witchooda74@gmail.comนางสาวชนิกานต์ ถึงจีน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0649625052
อีเมล์ : chnikantthungcin@gmail.com
เจ้าหน้าที่นางจันทร์แรม บัวผัน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0815617036
อีเมล์ : junram@hotmail.comนางพรรธน์ชญมน แตงโม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0979862159
อีเมล์ : Keateangmo2526@gmail.comนางสาริกา มารอด
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0815967891
อีเมล์ : sarika_st@hotmail.comนางจริญญา วาดเอื้อยวงค์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โทรศัพท์ : 0956355298
อีเมล์ : jarinya.w@sukhothai-pc.ac.thนางสาววันทนา เพิ้งจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0850542852
อีเมล์ : wantana3108@gmail.comนางสาวสุธิรา สอนง่ายดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0836290562
อีเมล์ : suthira2264@gmail.comนางสาวกานดา มีจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0969076570
อีเมล์ : Kanda37mook@gmail.comนางสาวสุนิสา บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0636645993
อีเมล์ : sunisabuaget@gmail.comนางสาวปิ่นทอง แก้วไผ่ซอ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0612729035
อีเมล์ : -นายพันธ์ ชัยสกุล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -นางสำราญ เทพปน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -นางบุญชม จันทร์ตรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0869379122
อีเมล์ : -นายวิมล อินเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -นายสมเกียรติ ผึ้งสุข
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(หัวหน้าพนักงานขับรถ)
โทรศัพท์ : 0896444757
อีเมล์ : -นายชาญชัย มีศิลป์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(หัวหน้านักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0850530570
อีเมล์ : -นางสาวกชกร ก้อนเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0966296003
อีเมล์ : 0966296003k@gmail.comนายนันทิพัฒน์ จันทร์ตรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
โทรศัพท์ : 0991425601นางสาวสมหมาย เรืองนวล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0881479579
อีเมล์ : sommai.gg@sukhothai-pc.ac.thนางสาว ทิพวรรณ แก้วกองทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0825905261
อีเมล์ : tippawan.gg@sukhothai-pc.ac.th