บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
26
• หญิง
33
รวม
59


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3
• มัธยมศึกษาตอนต้น
3
• ประถมศึกษา
3
• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
2
• ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
2
• หัวหน้าสาขางาน
9
• ข้าราชการครู
13
• ครูอัตราจ้าง
6
• พนักงานราชการ (สอน)
11
• ผู้ช่วยหัวหน้าสาขางาน
8
• ครูฝึกประสบการณ์สอน
2
• หัวหน้างาน
22
• เจ้าหน้าที่
21
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
27
• ผู้ดูแลระบบ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4
• แผนกวิชาช่างยนต์
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3
• แผนกวิชาคหกรรม
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
• แผนกวิชาบัญชี
4
• แผนกวิชาการตลาด
2
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
6
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
• งานความร่วมมือ
3
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
7
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
5
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6
• งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
10
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1
• งานอาคารสถานที่(หัวหน้าพนักงานขับรถ)
1
• งานอาคารสถานที่(หัวหน้านักการภารโรง)
1
• งานอาคารสถานที่(พนักงานขับรถ)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
39
• มีใบประกอบวิชาชีพ
19
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
59